T.C.
YENİCE KAYMAKAMLIĞI
Çanakkale Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
BETON TRANMİKSER ALIMI İHALE İLANI
 
ÇANAKKALE İLİ YENİCE İLÇESİ VE KÖYLERİNE HİZMET  GÖTÜRME BİRLİĞİ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET 2006-2010 MODEL KAMYON - BETON TRANSMİKSERİ 12M3 KAPASİTELİ. (KIRKAYAK DİYE TABİR EDİLEN 4 DİNGİLLİ 12 TEKER )  SATIN ALINMAS İŞİ BİRLİK İHALE YÖNETMELİĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
 
1-İDARENİN;         
                                  
a) Adı Ve Adresi                               : Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Belediye İşhanı Kat 2 YENİCE /ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası                :  0 (286)  474 31 88
c) Elektronik posta adresi (varsa)      :
d) İlgili Personelin Adı-Soyadı          : Aydoğan DURMAZ
 
2- İHALE KONUSU İŞİN;
a) Niteliği, Türü ve Miktarı                     : Çanakkale İli Yenice İlçesi ve Köylerine Hizmet
 Götürme Birliği Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere 1 Adet 2006-2010 Model Kamyon - Beton
transmikseri 12m3 kapasiteli. (kırkayak diye tabir
edilen 4 dingilli 12 teker )  Satın Alınmas
 
b) Yapılacağı Yer                               : Yenice Kaymakamlığı
  c) İşin süresi                                     :Sözleşmenin imzalandığının tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde araç teslimi  yapılacaktır.
3- İHALENİN;
 
a) Yapılacağı yer                                :Yenice Kaymakamlığı Toplantı Salonu
 Hükümet Konağı     Yenice / ÇANAKKALE
 
b) Tarihi ve saati                              :26/02/2019 SALI  günü saat: 14:00
 
4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
 
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına
dair sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
4.1.5. Teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. Bu işte alt yüklenici kullanılmayacaktır.
4.1.8. İhale dökümanı Satın Alma Makbuzu.
4.1.9. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde bu ilan metninin 4.1.2, 4.1.3 ve 4.1.4 maddelerinde yer alan belgeler her bir ortakça ayrı ayrı düzenlenerek ihale teklifi içinde sunulacaktır.
4.1.10. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. Aranmayacaktır.
4.3 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler, İhale konusu alıma ait malzemelerin TSE Belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler verilmesi,
4.3.2. Bayilik Belgesi.
4.3.3. Teklif Edilen Araca ait fotoğraf ve kataloglar
4.3.4.Varsa Uluslararası kurallara uygun akredite edilmiş Kalite Kontrol Kuruluşları tarafından verilen sertifikalar ve benzer nitelikteki belgeler.
4.4.  Makine ve ekipmana ilişkin belgeler. Aranmayacaktır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
 6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı; Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının,   Belediye İşhanı Kat 2 YENİCE  adresinden görülebilir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale doküman bedeli olan  100,00.-TL’yi (YüzTürkLirası) Dosya bedeli Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliği Halk Bankası Yenice Şubesi TR66 0001 2009 6450 0016 0000 15 nolu hesaba yatırılabilir.
 8- Teklifler, ..............  günü ihale saatine kadar  Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine verilecektir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
9- İstekliler tekliflerini, mal alımı için Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale kalan istekliyle Anahtar teslimi götürü bedel fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. Bu ihalede, bulunan mallar için bir bütün olarak teklif verilecek olup, aksi halde değerlendirilmeye alınmayacaktır.
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
             Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

             Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif  
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verebilirlerveremezler.
13- Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
14- İhale 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 19 maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
15- Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
İLANEN DUYURULUR.