T.C.
GÖKÇEADA KAYMAKAMLIĞI
GÖKÇEADA İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN
İHALE İLANI
 
 
1-İdarenin
 
a)Adı 
Gökçeada İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi
Fatih Mahallesi İnönü Caddesi No:42 Hükümet Konağı Gökçeada/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası
0286 887 45 54
2-İhale konusu mal alım işinin
 
a) Niteliği, türü, miktarı
1 adet Hizmet Aracı Satın Alımı
b) Teslim Yeri
Gökçeada/ÇANAKKALE
c) Teslim Tarihi
Sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içerisinde işe başlanacaktır.
d) İşin Süresi
Sözleşme tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günüdür.
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
Kaymakamlık Toplantı Salonu Hükümet Konağı Gökçeada/ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati
20/03/2019 Çarşamba Günü – Saat 14:00
 
            Hizmet Aracı Alımı İşi KHGB İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi gereği Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
 
 
 
 
 
4-  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak
      kriterler:
4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa
      elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış  
      ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
      belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
         kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve noter onaylı İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
         kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu  
          hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu.
4.1.5. Bu işte alt yüklenici kullanılmayacaktır.
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif bedelinin %3’ü oranında geçici teminat.
4.1.7. İhale dokümanı Satın Alma Makbuzu.
4.1.8. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair sayılan durumlarda olunmadığına ve 12 inci maddesinde belirtilen durumlarda bulunulmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.9. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde bu ilan metninin 4.1.2, 4.1.3 ve 4.1.8 maddelerinde yer alan belgeler her bir ortakça ayrı ayrı düzenlenerek ihale teklifi içinde sunulacaktır.
4.2.    Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler, İhale konusu alıma ait malzemelerin TSE Belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler verilmesi,
4.2.2. Bayilik Belgesi.
4.2.3. Teklif Edilen Araca ait fotoğraf ve kataloglar
4.2.4.Varsa Uluslararası kurallara uygun akredite edilmiş Kalite Kontrol Kuruluşları tarafından verilen sertifikalar ve benzer nitelikteki belgeler.
4.2.3. İstekliler istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Birlik Personeli tarafından ‘aslı idarece          
          görülmüştür’ veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini   
          de tekliflerine ekleyebilirler.
4.4.  Makine ve ekipmana ilişkin belgeler. Aranmayacaktır.
4.5. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. Aranmayacaktır.
5-       Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-       İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
7-
İhale dokümanı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 200,00-TL (İkiyüz-TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
8-
İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmemiştir.
 
9-
Birlik ihalelerinde; Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 
10-
Teklifler 20/03/2019 günü ihale saatinden önce Gökçeada Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
11-
İstekliler tekliflerini, mal alımı için Anahtar teslimi bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale kalan istekliyle Anahtar teslimi bedel fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. Bu ihalede, bulunan mallar için bir bütün olarak teklif verilecek olup, aksi halde değerlendirilmeye alınmayacaktır.
12-
İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin % 6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Teminat mektubu veya T.C Ziraat Bankası Gökçeada Şubesinin TR63 0001 0003 4154 8008 5950 01 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont)
 
13-
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
 
14-
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
15-
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince ihale yetkilisi yüklenicilerden yazılı yeni tekliflerini isteme yetkisine sahiptir.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İhale bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. İdare, ilgili Yönetmeliğin 34.maddesi doğrultusunda ihale yapıp yapmamakta serbesttir. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmeyecektir.
 
 
KEYFİYET İLAN OLUNUR.
 
Gökçeada İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
  • İhaleye teklif veren firmaların yetkilileri ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.
  • Bu iş için teklif verecek olan firmalar tekliflerini en geç 20/03/2019 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar K.H.G.B. bürosuna elden teslim edeceklerdir.
  • Bu iş için İhale Dosya Bedeli 200,00-TL’dır.Bedel, T.C. Ziraat Bankası Gökçeada Şubesi
TR63 0001 0003 4154 8008 5950 01 nolu hesaba yatırılacaktır.