BİGA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINIR MALLARIN
 
SIRA NO
 
BULUNDUĞU YER
FİİLİ DURUMU
CİNSİ
MİKTARI
TAHMİN EDİLEN BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
 
 
1
Özel Biga Yılmaz Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
 
 
Kullanılabilir
Çamaşır Makinası, Bulaşık Makinası, Süpürge, Su Isıtıcıları, Battaniye, Nevresim, Televizyon, Telefon, Kitaplık, Çekyat, Çatal Bıçak Takımı vb..
 
50 Kalem Muhtelif Taşınırmal
 
 
4.671,00
 
 
1401,30
 
 
28.02.2019
 
 
11:00
               
                Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınırların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile satış ihaleleri, Biga Malmüdürlüğündeki  teftiş odasında toplanacak komisyon  tarafından yapılacaktır.
                İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah senedi),tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdanı örneği), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.
                Ayrıca, ortak katılım halinde aralarında düzenleyecekleri Ortak Girişim Beyannamesini, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri gerekmektedir.                İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
                Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak Milli Emlak Şefliğinde görülebilir. Taşınır mallardan KDV alınacak olup diğer her türlü vergi, resim, harç vb. alıcısına aittir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Tel: 0 (286) 316 13 65 İlan olunur.