BİGA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
TAŞINMAZMAL KİRALAMA İLANI
 
                Aşağıda özellikleri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi gereğince PAZARLIK usulü ile tarımsal amaçlı kullanılmak  üzere 5 (beş) yıl süreyle kiralamaları Biga Malmüdürlüğü Denetim Odasında  toplanacak olan Komisyon huzurunda yapılacaktır.
  1. Kiralama  İhalelerine ait şartname Biga Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
  2. Taşınmazmal kira bedelleri ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önce, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir. Kiralama bedelinden  KDV alınmayacak olup, vergi, resim, harç ile diğer yasal  giderler kiracı tarafından ödenecektir.
  3.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
  • Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi)
  • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
  • Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, Nüfus Müdürlüğünden alınmış tasdikli İkametgah Belgesini, tebligat için Türkiye’de adres göstermesi; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2019) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte Biga Malmüdürlüğü Denetim Odasında toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 27.nci Maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) taşıması gerekmektedir.
  1. İstekliler ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul  edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler, kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  2. Komisyon, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapıp yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR.
 
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
SIRA NO
DOSYA NO
MAH/KÖY
MEVKİİ
ADA NO
PARSEL NO
MİKTARI (M2)
HAZİNE HİSSESİ
CİNSİ
TAHMİNİ BEDEL (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İMAR DURUMU
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
1
17040103196
Yeniçiftlik
Gölboyu
351
9
12.701,00
Tam
Tarla
2.858,00,
857,40
İmarsız
 
09:30
2
17040103156
Yeniçiftlik
Gölboyu
288
19
12.476,00
Tam
Tarla
2.807,00
842,10
İmarsız
 
10:00
3
17040103307
Yeniçiftlik
Gölboyu
361
6
12.956,00
Tam
Tarla
2.915,00
874,50
İmarsız
 
10:30
4
17040102859
Yeniçiftlik
Gölboyu
269
5
12.476,00
Tam
Tarla
2.807,00
842,10
İmarsız
 
11:00
5
17040102918
Yeniçiftlik
Gölboyu
302
2
12.030,00
Tam
Tarla
2.707,00
812,10
İmarsız
 
11:30
6
17040103285
Yeniçiftlik
Gölboyu
360
8
12.956,00
Tam
Tarla
2.915,00
874,50
İmarsız
 
12:00
7
17040103265
Yeniçiftlik
Gölboyu
298
1
12.379,00
Tam
Tarla
2.786,00
835,80
İmarsız
 
14:00
8
17040103263
Yeniçiftlik
Gölboyu
297
8
12.476,00
Tam
Tarla
2.807,00
842,10
İmarsız
 
14:30
9
17040103267
Yeniçiftlik
Gölboyu
298
2
12.357,00
Tam
Tarla
2.780,00
834,00
İmarsız
 
15:00
10
17040103288
Yeniçiftlik
Gölboyu
361
2
12.956,00
Tam
Tarla
2.915,00
874,50
İmarsız
 
15:30
11
17040103162
Yeniçiftlik
Gölboyu
289
4
12.476,00
Tam
Tarla
2.807,00
842,10
İmarsız
 
16:00
12
17040103160
Yeniçiftlik
Gölboyu
289
3
12.476,00
Tam
Tarla
2.807,00
842,10
İmarsız
 
16:30
13
17040103159
Yeniçiftlik
Gölboyu
289
2
12.476,00
Tam
Tarla
2.807,00
842,10
İmarsız
 
09:00
14
17040103158
Yeniçiftlik
Gölboyu
289
1
12.476,00
Tam
Tarla
2807,00
842,10
İmarsız
 
09:30
15
17040103069
Yeniçiftlik
Gölboyu
284
8
12.476,00
Tam
Tarla
2.807,00
842,10
İmarsız
 
10:00
16
17040103058
Yeniçiftlik
Gölboyu
351
4
12.956,00
Tam
Tarla
2.915,00
874,50
İmarsız
 
10:30
17
17040103019
Yeniçiftlik
Gölboyu
326
1
13.934,00
Tam
Tarla
3.135,00
940,50
İmarsız
 
11:00
18
17040102784
Yeniçiftlik
Gölboyu
244
2
13.428,00
Tam
Tarla
3.022,00
906,60
İmarsız
 
11:30
19
17040102758
Yeniçiftlik
Gölboyu
240
9
12.956,00
Tam
Tarla
2.915,00
874,50
İmarsız
 
12:00
20
17040102746
Yeniçiftlik
Gölboyu
240
2
13.695,00
Tam
Tarla
3.082,00
924,60
İmarsız
 
14:00
21
17040103296
Yeniçiftlik
Gölboyu
299
7
12.450,00
Tam
Tarla
2.801,00
840,30
İmarsız
 
14:30
22
17040103142
Yeniçiftlik
Gölboyu
288
8
12.476,00
Tam
Tarla
2.807,00
842,10
İmarsız
 
15:00
23
17040102872
Yeniçiftlik
Gölboyu
244
1
13.417,00
Tam
Tarla
3.019,00
905,70
İmarsız
 
15:30
24
17040102988
Yeniçiftlik
Gölboyu
312
18
12.476,00
Tam
Tarla
2.807,00
842,10
İmarsız
 
16:00
25
17040102987
Yeniçiftlik
Gölboyu
306
2
13.474,00
Tam
Tarla
3.032,00
909,60
İmarsız
 
09:00
26
17040102976
Yeniçiftlik
Gölboyu
304
4
12.645,00
Tam
Tarla
2.845,00
853,50
İmarsız
 
09:30
27
17040102965
Yeniçiftlik
Gölboyu
309
4
12.476,00
Tam
Tarla
2.807,00
842,10
İmarsız
 
10:00
28
17040102950
Yeniçiftlik
Gölboyu
283
5
12.476,00
Tam
Tarla
2.807,00
842,10
İmarsız
 
10:30
29
17040102934
Yeniçiftlik
Gölboyu
281
6
12.792,00
Tam
Tarla
2.879,00
863,70
İmarsız
 
11:00
30
17040102933
Yeniçiftlik
Gölboyu
281
5
12.813,00
Tam
Tarla
2.883,00
864,90
İmarsız
 
11:30
31
17040102932
Yeniçiftlik
Gölboyu
281
4
12.833,00
Tam
Tarla
2.888,00
866,40
İmarsız
 
12:00
32
17040102917
Yeniçiftlik
Gölboyu
302
1
12.054,00
Tam
Tarla
2.713,00
813,90
İmarsız
 
14:00
33
17040102922
Yeniçiftlik
Gölboyu
279
4
12.956,00
Tam
Tarla
2.915,00
874,50
İmarsız
 
14:30
34
17040102920
Yeniçiftlik
Gölboyu
279
3
12.956,00
Tam
Tarla
2.915,00
874,50
İmarsız
 
15:00
35
17040102759
Yeniçiftlik
Gölboyu
271
14
12.476,00
Tam
Tarla
2.807,00
842,10
İmarsız
 
15:30