T.C.
GÖKÇEADA KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
 
ÇANAKKALE İLİ GÖKÇEADA İLÇESİ DEREKÖY KÖYİÇİ YOLLARA GRANİT KÜP TAŞ DÖŞEMESİ YAPIMI İŞİ  
 
Gökçeada İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Çanakkale İli Gökçeada İlçesi Dereköy Köyiçi Granit Küp Taş Döşemesi Yapımı İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince Açık İhale Usulü İle İlan Edilecektir.
 
1-  İdarenin
    a) Adresi: Gökçeada İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
                      Hükümet Konağı Gökçeada/ÇANAKKALE
 
    b) Telefon ve faks numarası: 286 887 4554
 
    c) Elektronik posta adresi (varsa): ……………………..
   
2- İhale Konusu Hizmetin
 
  1. Niteliği, türü ve miktarı:
İhale dokümanında belirtilen tür ve miktarda Granit Küp Taş Döşemesi Yapımı İşi
 
  1.   Yapılacağı yer: Çanakkale İli Gökçeada İlçesi Dereköy Köyü
 
   c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren idarece yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 
    d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
 
3- İhalenin
 
    a) Yapılacağı yer: Kaymakamlık Toplantı Salonu.
 
    b) Tarihi ve saati : 14/12/2018 Cuma Günü Saat 14:00 
 
4- İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.( Ek Standart formlarda bulunan Teklif mektubu örneği içerisinde yazılması yeterlidir.)
 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;
 
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  
 
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 
4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 
4.1.8. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11.ve 12. maddelerinde sayılan durumlar ile 4734 sayılı kanunun 10. ve 12. maddelerindeki durumlarda olmadığına dair taahhütname.
 
4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Ortak girişim beyannamesi.
 
4.1.10. Vekaleten ihaleye katılım halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.
 
4.1.11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 
4.1.12. İhale tarihinde vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belgeler.
 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
 
4.2.1.İş Deneyim Belgesi: İsteklinin Son 15 yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ve bedel İçeren Bir Sözleşme Kapsamında Taahhüt Edilen ve Teklif Edilen Bedelin % 20 Oranından Az Olmamak Üzere İhale İş veya Benzer İşlere İlişkin İş Deneyimini Gösteren Belgeler.
4.3- İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir. Benzer İşler, Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A) Alt Yapı İşleri V Karayolu işleri (alt yapı +üst yapı ) grubu sayılacaktır.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.
6- İhale dokümanı Gökçeada Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde ve www.gokceada.gov.tr adresinde görülebilir ve 200,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler 14/12/2018 tarih ve saat 14:00’e kadar Gökçeada Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresine elden teslim edeceklerdir. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
8- İstekliler tekliflerini teklif mektubu ekinde verilen birim fiyat cetvellerinde belirtilen işler için birim fiyat teklif üzerinden KDV Hariç olarak verilecektir. Takvim yılı değişmiş olsa bile fiyat farkı ve avans verilmeyecektir. Birim Fiyatlarındaki artış veya il ile ilgili her türlü fiyat artışları ve bu artışlardan doğan talepler alınmayacaktır.
 
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin % 6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No :Gökçeada Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Ziraat Bankası Gökçeada şubesi İban No: TR63 0001 0003 4154 8008 5950 01)
 
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
 
11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
Diğer hususlar:
 
1-Bankadan temin edilecek belgelerin faks ile teyitleri yapılanlar en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.
 
2-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 38. ve 39. maddeleri gereğince ihale yetkilisi yüklenicilerden yazılı yeni tekliflerini isteme yetkisine sahiptir.
 
3- Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İhale bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. İdare, ilgili Yönetmeliğin 34.maddesi doğrultusunda ihale yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 İlan olunur.
 
 
                                                                                       GÖKÇEADA İLÇESİ KÖYLE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ