KAMU HİZMET STANDARDI
 
          
Sıra
No
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA
İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN Geç)
1
Yurt Dişi Bakim
Belgesi
1-Yurt Dişi Bakim Belgesi Formu (Bilgisayar veya Daktilo ile doldurulmuş Muhtar onaylı)
15 Dakika
2
Apostil Tasdik Şerhi
1-İlçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından alınan resmi belgeler ve noter tasdikli belgeler
15 Dakika
3
Tüketici Sorunları başvurusu
1-Başvuru Dilekçesi
2-Fatura
3-Satış Fişi
4-Garanti Belgesi veya sözleşme
15 Gün
4
Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri
 
1-Dilekçe
15 Gün
5
Esnaf- Tacir Mutabakat Komisyon kararı
1-Başvuru dilekçesi
2-Ticaret Odası Sicil kayıt Belgesi
3-Esnaf Odası Üye kayıt Belgesi
3 Gün
6
Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Kapıcı Dairesini Boşaltılması
1-Başvuru dilekçesi
2-Yönetim yetki belgesi
3-Sözleşmenin fese edildiğine dair karar
4-Kanunda belirtilen 15 günlük tahliye süresinin verildiğini gösteren tebligat belgesi
5 Gün
7
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
1-Dilekçe
15 Gün
8
Internet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi müracaatı
1- Kafe Müracaat Formu
2-İşyeri açma ruhsat fotokopisi (1 Adet),
3-Telekom Internet Bağlantı Bilgisi (1 Adet),
4-Ticaret odası Sicil belgesi Fotokopisi (1 Adet),
5-Filtre Lisans Belgesi Fotokopisi (1 Adet),
(Müracaat için gerekli evrakların orijinalleri kontrol edildikten sonra fotokopilerine asli gibidir işlemi yapılarak müracaat kabul edilir.
İzin belgesi alan is yerlerine yıl içerisinde defaten denetim gerçekleştirilir.)
15 Gün
9
4483 sayılı Memurlar Ve diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkında Karar
1-Şikâyet Dilekçesi
(Dilekçe de bulunması gereken hususlar: Şikâyetçinin Adi, soyadı, Adresi ve Telefon numarası.
Şikayet edilen memurun Adi, soyadı ve Çalıştığı Kurum)
30+15 Gün
10
Disiplin Cezasına İtiraz İşlemleri
1-İtiraz Dilekçesi
2-Disiplin Cezası kararı
3-Disiplin Cezası Karar Tebellüğ Belgesi
30 Gün
11
Belediye Sınırları İle İlgili İŞLEMLER
1-Başvuru Dilekçesi
2-Beldelerde belediye meclis kararı ve Krokisi
15 Gün
12
Köy Sınırları İle İlgili İŞLEMLER
1-Başvuru Dilekçesi
2-Köylerde İhtiyar Heyeti kararı ve Krokisi
15 Gün
13
Taşınmaz Mal Zilyetliğine yapılan Tecavüz Ve Müdahalenin Önlenmesi
1-Başvuru Dilekçesi
(Dilekçe de bulunması gereken hususlar:
başvuranın Adi soyadı
Şikayet edilenin Adi soyadı ve Adresi
Şikayete konu taşınmazın yeri)
15 Gün
14
Dosya - Karar örneği Verilmesi
1-Başvuru Dilekçesi
1 Gün
15
Köy Muhtarlarının Bankadan Para Çekme müracaatı
1-Dilekçe
2-bulunduğu yıl İçerisinde Muhtarın Para Çekebilmesi İçin alinmiş Köy kararı
15 Dakika
16
Görev Belgesi Müracaatları
1-Görev Belgesi talep dilekçesi
15 Dakika
17
Muhtar İzin Müracaatları
1-İmzalı, Mühürlü İzin Talep Dilekçesi (İzine Ayrılan Muhtara Vekaleten 1.Azası Vekalet Edecektir)
15 Dakika
18
Köy Muhtarlığı Tahsilat Makbuzu, İhbarname ve Gelir Makbuzu Tasdik İşlemi
1-Tahsilat Makbuzu, Gelir Makbuzu ve İhbarnamenin seri numaralarının bulunduğu Köy Muhtarlığı adına kesilmiş faturası.
(Tahsilat Makbuzu, Gelir Makbuzu ve İhbarnamenin her sayfasının ortası muhtarlık müdürü ile mühürlenecek, İhbarnameye sayfa sayıları verilecek)
1 Gün
19
Yıpranmış, Kaybolmuş veya Çalınmış Mühür müracaatı
1-muhtarlık mührünün yıprandığı, Kaybolduğu veya çalındığını bildirir dilekçe.
2-Çalındı ise Kollu Kuvvetlerinde hazırlanmış tutanak.
3-Mühür Beratı
4-Resmi Mühür Yönetmeliği' de belirtilen hesaplardan birine yatırılmış 70 TL (2009 yılı için) mühür bedeli dekontu.
5-Mühür örneği
1 Ay
20
Köy Bütçeleri
1-Bütçe (2 Nüsha)
1 Hafta
21
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakki
1- Başvuru Dilekçesi
15 Gün
22
Resmi İlan
1-Talep yazısı
2-İlan Metni
15 Dakika
23
İnsan Hakları
1- Başvuru Dilekçesi
15 Gün
24
BIMER
1- Başvuru Dilekçesi
15 Gün
 
 
 
 
25
 
 
 
 
Dernek kurulumu
 
 
 
 
DERNEK KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGELER 
1- Dernek Tüzüğü ( 3 adet asıl ve bütün sayfaları tüm kurucular tarafından imzalı )
2- Bilgisayar veya daktilo ortamında doldurulmuş Kuruluş bildirimi ( 2 adet asıl,  karşıları kurucular tarafından  imzalı, TC kimlik numarası düzgün, okunaklı  ve yerleşim yeri açık ikamet adresi olacak (ek 2 formu) Anasayfa formlar bölümünde bulabilirsiniz)
3-Yazışma ve tebligatı almaya yetkili en az 3 kişinin adı, soyadı, telefon numarası (sabit numara ve mobil telefon) yerleşim yerlerini belirten imzalı liste. (1 Adet) 
4-Dernek Merkezinin tapuda mesken  olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği  ile alacağı karar örneği (1 adet), (kira kontratı  2 adet) 
Veya Dernek merkezinin açılacağı yer tapuda iş yeri geçiyorsa  kira kontratı (2 adet) 
5-Dernek kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi.
 6-Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi. 
7-Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösteren belgelerin fotokopileri.
İLGİLİ  EVRAKLAR  KURUCULARDAN BİRİ TARAFINDAN İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne getirilecektir. 
 Bir derneğin kurulabilmesi için en az 7 gerçek kişiye ihtiyaç vardır. Ayrıntılı Bilgi için >>> http://www.17dernekler.gov.tr/
 
 
 
 
1 gün
26
Dernek Yetki Belgesi
1-Yönetim Kurulu Karar fotokopisi,
2-Yetki Belgesi
5 Gün
27
Dernek Genel Kurul Sonuçları
1-Genel Kurul tutanağı,
2-Hazirun Listesi ,
3-Yönetim Kurulu Karar fotokopisi,
4-Genel Kurul Sonuç Bildirim örneği
15 Gün
28
Dernek Yerleşim Yeri değişikliği Bildirimi
1-Yönetim Kurulu Karar fotokopisi,
2-Kira Kontraltosu,
3-Tapu Fotokopisi,
4-Yerleşim Yeri değişikliği Bildirim Formu
15 gün
29
Dernek Taşınmaz Mal Bildirimi
1-Yönetim Kurulu Karar fotokopisi,
2-Tapu Fotokopisi,
3-Taşınmaz Mal Bildirimi Formu
15 gün
30
Dernek Organlarında değişiklik Bildirimi
1-Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi,
2Organlarda değişiklik Bildirimi Formu
15 gün
31
Lokal başvurusu
1-Yönetim Kurulu karar fotokopisi,
2-Lokal İç Yönergesi,
3-Tapu fotokopisi,
4-Kira sözleşmesi,
5-Mesken Sahiplerinin tamamının onayının belirtildiği muvafakat name,
6-yapı Kullanma İzin belgesi,
15 gün
32
Alındı Belgesi
1-Yönetim Kurulu Karar fotokopisi,
2-Teslim tutanağı,
3-Alindi Belgesi basım örneği,
15 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Mür.Yeri
:Yazı İsleri Müd.
İkinci Mür. Yeri
:Kaymakam
İsim
:Recep BAYRAKTAR
İsim
:Muhittin GÜLER
Unvan
:Yazı İsleri Müd.
Unvan
:Kaymakam
Adres
:Gökçeada Kaymakamlığı
Adres
:Gökçeada Kaymakamlığı
Tel
:0286 887 31 43
Tel
:0 286 887 30 04